Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: logo.bmp

 

นักเรียนที่ได้รับข้อความนี้  กรุณา Forward mail  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

          นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่จะส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ (Visual Basic)

ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกหัวข้อ  การวิเคราะห์ปัญหา  การจำลองความคิดเป็นข้อความและผังงาน

ให้ส่งด่วนที่อีเมล vbyrc3@gmail.com   หรือที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1021   

ติดตามการตรวจงานที่เว็บไซด์นี้  ( http://skvk.comsci.info/cmru/watchara )

 

ครูที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 ได้แก่  ครูนัทริน  ไชยพูน,  นายวัชระ วงษ์ดี

 

 

ประกาศผลการส่งงาน*

    *หมายเหตุ การส่งงานส่งได้ 2 ช่องทางคือ

1. ทางอีเมล vbyrc3@gmail.com   

     (การตั้งชื่อกรณีส่งทางเมล ใช้รูปแบบนี้  เลขห้อง_กลุ่ม_ครั้งที่ส่ง_เลขที่1_เลขที่2_ชื่อ1_ชื่อ2_ชื่อโครงงาน_วันที่ส่ง_เวลาที่ส่ง.doc

     เช่น 308_G9_10_11_ณฐชาดล_ปวริศวร์_อาหารสำหรับเด็ก_14มค54 )

2. ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1021 ชั้น 2 อาคารเพชรรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ช่วงเวลาส่งพักกลางวันหรือหลังคาบ 8 เป็นต้นไป

(Update ล่าสุดวันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 5.32 น.)

ลำดับ

การ

ส่ง

ห้อง

กลุ่ม

ครั้งที่ส่ง

วันที่ส่ง

เวลาที่ส่ง

ชื่อไฟล์ที่ส่ง

หัวข้อ

(1)

วิเคราะห์ปัญหา

(1)

จำลองความคิดเป็นข้อความ

(3)

จำลองความคิดเป็นผังงาน

(3)

เขียนโปรแกรม

(3)

เค้าโครงร่าง

(1)

รูปเล่มรายงาน

(3)

ส่งไฟล์ E-book

(2)

นำเสนอผลงาน

(2)

รวม 20 คะแนน

1

308

G9

N1

4 ม.ค. 2554

19.52

308_G9_N1_10_11_ณฐชาดล_ปวริศวร์_อาหารสำหรับเด็ก2_4มค54_19.52.doc

0.8

0.4

1.0

0.6

 

 

 

 

 

2.8

2

311

G6

N1

4 ม.ค. 2554

22.38

311_G6_N1_08_29_นาฬิกาชีวภาพ_4มค54_22.38.doc

0.7

0.4

1.4

1.4

 

 

 

 

 

3.9

3

308

G30

N1

5 ม.ค. 2554

21.12

308_G30_15_17_18_ชลธิชา_ณัฐชยา_นวพร_การเปลี่ยนหน่วยจากเซนติเมตรเป็น มิลลิเมตร เมตร กิโลเมตร_5มค54_21.12.doc

0.9

0.2

1.1

1.3

 

 

 

 

 

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i]

หมายเหตุ *เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละช่อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

** สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละช่อง (ตัวเลขสีแดง)

ให้นำคะแนนที่ได้ไปลบกับเกณฑ์ที่ผ่าน  จะได้จำนวนแห่งที่ผิด

เช่น คะแนนเต็ม 3 คะแนน ผ่าน 1.5  ถ้านักเรียนได้ 1.2 คะแนน   แสดงว่าผิด 3 แห่ง

 

 

 

 

หลักฐานการส่งงาน ให้ดูรูปภาพด้านล่าง

 

 

 

ใบความรู้ของวิชาคอมพิวเตอร์ 3

ดาวน์โหลดใบความรู้ได้ที่นี่

1.    การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง 1 ทางเลือก www.comsci.info/1if.rar

2.    การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง 2 ทางเลือก  www.comsci.info/2if.rar

3.    การเขียนโปรแกรมโครงสร้างหลายทางเลือก  www.comsci.info/3if.rar

4.    การเขียนโปรแกรมประยุกต์หลายทางเลือก (โปรแกรมจ่ายยาและวิเคราะห์ระดับน้ำแม่ปิง) www.comsci.info/pro3if.rar

5.    ตัวอย่างการเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์  www.comsci.info/ex7-2.rar

 

แนะนำเว็บไซด์สำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม

1. บทเรียน กับ Visual Basic 6.0 ( http://vbproject.net63.net/index.html )

2.  ( http://www.itmelody.com/free_tip/AR_ViewItem.php?id=554 )

3.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

สนับสนุนการเว็บไซด์สื่อการเรียนการสอน

โดยโครงการส่งเสริมการผลิตครู

ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553

ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เว็บไซด์   http://skvk.comsci.info/cmru