http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/about-skvk.htm
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 

โครงการติวภาษาอังกฤษ (ฉบับร่าง)
สำหรับนักศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศเกี่ยวกับโครงการติวภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา สควค.

    - 16/03/2553 : - ประกาศรายชื่อพร้อมสถานะการอนุมัติจาก TCU....
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สควค. ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบที่ 1 มีดังต่อไปนี้
eng101 = com05 : นายวัชระ วงษ์ดี (อนุมัติจาก TCU. แล้ว)
eng102 = com03 : นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ (รออนุมัติจาก TCU.)
eng103 = bio04 : นางสาว ภวรัญชน์ สมศักดิ์ (รออนุมัติจาก TCU.)
eng104 = com07 : นายจิตติพล เพ็งพุ่ม (รออนุมัติจาก TCU.)
eng105 = com06 : นางสาวมาลัยพร จันต๊ะ (รออนุมัติจาก TCU.)
eng106 = com08 : นายสมชาติ แผ่อำนาจ (รออนุมัติจาก TCU.)
eng107 = che01 : นางสาววนิดา ศิริเขียว (รออนุมัติจาก TCU.)
eng108 = mat03 : นางสาวพรพรรณ จันต๊ะไพสน (รออนุมัติจาก TCU.)
eng109 = bio01 : นายมงคล ปัญญารัตน์ (รออนุมัติจาก TCU.)
eng110 = bio03 : นายสุรเชษฐ์ มะโนวงศ์ (รออนุมัติจาก TCU.)

รอบที่ 2 มีดังต่อไปนี้
eng211 = mat09 : นายอนุรักษ์ ปาทา (รออนุมัติจาก TCU.)
eng212 = com01 : นางสาวจันทิมา สิงห์บำรุง (รออนุมัติจาก TCU.)
eng213 = che05 : นางสาวอรนุช เรือนคำ (รออนุมัติจาก TCU.)
eng214 = phy01 : นางสาวขจรศรี สุทธสังข์ (รออนุมัติจาก TCU.)


          สำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านอินเตอร์โดยใช้ TCU-TMM101 :: ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Tell Me More ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติจาก TCU (Thailand Cyber University) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสมัคร...ให้ตรวจสอบสถานะข้างบนของเว็บเพ็จนี้

          สำหรับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ E-Learning นี้และคู่มือการใช้ TCU-TMM101 จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์ในภายหลัง เพราะอยู่ระหว่างสร้างระบบ... โดยอ้างอิงที่อยู่อีเมลล์ของท่านตามเว็บทำเนียบรุ่นนี้ http://skvk.comsci.info/cmru/graduate-diploma.php หรืออีเมลล์ที่ใช้ Login เข้าเว็บบอร์ดนี้ http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?action=mlist

    - 15/03/2553 : - ขณะนี้เปิดรับสมัครโครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สควค. รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2553  ที่กระทู้  http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=3.0 

   - 08/03/2553 : -  รับสมัครเข้าร่วมโครงการติวภาษาอังกฤษ รอบที่ 2 ระหว่างจันทร์วันที่ 8 มีนาคม 2553 จนถึงวันหมดเขต ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 เวลา 18.00 น. " วิธีการสมัครให้ดูที่เว็บไซด์นี้ http://skvk.comsci.info/cmru/register-eng53.html
แนวคิดและที่มาของโครงการ
        เนื่องจากรัฐบาลประกาศนโยบายให้โรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประมาณ 500 โรง จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 นี้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนระดับปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่ต้องมีการวิจัยและศึกษาวิชาการระดับสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกหรือสากล (World Class) ซึ่งต้องมีการอ้างอิงวิชาการจากต่างประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาในโครงการ สควค. ควรมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง

         อ้างอิงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลจากเว็บไซด์ http://tps.comsci.info/programming/advancement.php

 
 
แหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานสนับสนุนโครงการ
        1. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยโดย สกอ. (Thailand Cyber University : TCU)
        2. ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือ ศสษ. โดย สกอ.
        3. โครงการ Digital Content Self Learning โดยสพฐ. และสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สสวท.
        4. The MIT OpenCourseWare by Massachusetts Institute of Technology)
        5. Computer Science and Information By Webmaster of www.comsci.info


โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University : TCU) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ศสษ. ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  Digital Content Self Learning : obec.go.th
The MIT OpenCourseWare : Massachusetts Institute of Technology  Computer Science and Information for people.

 
ระยะเวลาดำเนินงาน
        - ในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2555 หรือในช่วงจัดสรรทุนการศึกษาของโครงการ สควค. ในการต่อระดับปริญญาโท 2553 – 2564

 
ผู้ดำเนินโครงการ
        1. นักศึกษาในโครงการ สควค. ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
        2. ..................................
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
        1. เป็นนักศึกษาในโครงการ สควค. ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
        2. ผ่านการลงทะเบียนทำเนียบรุ่นเรียบร้อยหรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตรวจสอบสถานะที่เว็บไซด์นี้
http://skvk.comsci.info/cmru/status.php  
สำหรับวิธีการสมัครในโครงการติวภาษาอังกฤษ ให้ดูที่เว็บไซด์นี้ http://skvk.comsci.info/cmru/register-eng53.html
 
สิทธิประโยชน์

- นักศึกษา สควค. ที่ผ่านการสมัครเข้าโครงการติวภาษาอังกฤษ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
        1. ได้สิทธิในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษระดับสากล (เช่น โปรแกรม Tell me more) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University : TCU) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        2. ได้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือ ศสษ.
        3. ได้ระบบ E-learning ของโครงการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต
        4. ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมคู่มือในการวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ซึ่งสามารถใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในการพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ จากเว็บไซด์ www.comsci.info)
หมายเหตุ นักศึกษาทุน สควค. ที่สมัครในโครงการติวภาษาอังกฤษนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


 
.............
       .
 
 

 

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info