http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/about-skvk.htm
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 


ข้อมูลการกรอกแบบสมัครขอรับฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ของนักศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปีการศึกษา 2553 (ระยะที่ 3)
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ตำแหน่งเว็บไซด์ปัจจุบัน -->  หน้าหลัก -->  การสมัครขอรับฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู  

รายชื่อนักศึกษา สควค. ที่จะฝึกสอนไปยังโรงเรียนต่างๆ มีดังนี้
         -
  -06/05/2553 : อบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553  ณ หอประชุม อาคาร 27 ชั้น 15

 -04/07/2553 : (Update นายปวันกฤษฏิ์ มะธี) ประกาศรายชื่อล่าสุดของนักศึกษา สควค. ที่จะฝึกสอนไปยังโรงเรียนต่างๆ อ้างอิงข้อมูลจากการกรอกแบบสมัครขอรับฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
หากข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขชื่อโรงเีรียน กรุณาแจ้งที่กระทู้นี้ เพื่อทางเว็บมาสเตอร์จะทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=35.0

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับเกี่ยวกับฝึกสอนได้ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/school2553.xls


ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ปณ.
1 53741002 นายจิตติพล เพ็งพุ่ม สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000
2 53741005 นายไพรัช เฉยเมล์ สควค.(ฟิสิกส์) โรงเรียนหอพระ ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
3 53741006 นายภานุพงศ์ พูลทาจักร์ สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
4 53741007 นายมงคล ปัญญารัตน์ สควค.(ชีววิทยา) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
5 53741008 นายวัชระ วงษ์ดี สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
6 53741009 นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย์ สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
7 53741010 นายวิเชียร ศักดิ์สิทธานุภาพ สควค.(เคมี) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
8 53741011 นายสด มอญกอดแก้ว สควค.(เคมี) โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
9 53741012 นายสมชาติ แผ่อำนาจ สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
10 53741013 นายสุรเชษฐ์ มะโนวงศ์ สควค.(ชีววิทยา) โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000
11 53741014 นายอนุชาติ กิริยา สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนสันกำแพง ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
12 53741015 นายอนุรักษ์ ปาทา สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
13 53741016 นายอภิชาติ นามแก้ว สควค.(ฟิสิกส์) โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
14 53741017 นางสาวขจรศรี สุทธสังข์ สควค.(ฟิสิกส์) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
15 53741018 นางสาวจันทิมา สิงห์บำรุง สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
16 53741019 นางสาวณิชกมล มีศิริ สควค.(ชีววิทยา) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
17 53741020 นางสาวนภารัตน์ ลิ้วกระโพก สควค.(ฟิสิกส์) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
18 53741021 นางสาวนันท์กาญ แสงเรือน สควค.(ฟิสิกส์) โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
19 53741022 นางสาวนาถยา อุตมา สควค.(เคมี) โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
20 53741023 นางสาวนิชาภร ต๊ะสมบัติ สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130
21 53741024 นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
22 53741025 นางสาวพรพรรณ จันต๊ะไพสน สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ในเมือง เมือง ลำพูน 51000
23 53741026 นางสาวพิจิตรา พวยฟุ้ง สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
24 53741027 นางสาวภวรัญชน์ สมศักดิ์ สควค.(ชีววิทยา) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
25 53741028 นางสาวมาลัยพร จันต๊ะ สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
26 53741029 นางสาวรุ่งทิวา อัมพวัน สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
27 53741030 นางสาววนิดา ศิริเขียว สควค.(เคมี) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
28 53741031 นางสาววีรวรรณ เวนวล สควค.(เคมี) โรงเรียนหอพระ ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
29 53741032 นางสาวสุนิสา หน่อนวล สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
30 53741033 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
31 53741034 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
32 53741035 นางสาวอรนุช เรือนคำ สควค.(เคมี) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
33 53741036 นางสาวอรสา กาโนรักษ์ สควค.(ฟิสิกส์) โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 50130
34 53741037 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี สควค.(ชีววิทยา) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
35 53741038 Update 04/07/53
นายปวันกฤษฏิ์ มะธี
สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนหอพระ ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
36 53741039 นายสิทธิสอน คำตุ้ย สควค.(เคมี) โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
37 53741040 นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยัน สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
38 53741041 นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์ สควค.(ชีววิทยา) โรงเรียนหอพระ ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
39 53741042 นางสาวชนิดา ทาระเนตร์ สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
40 53741043 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
41 53741044 นางสาวทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยว สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หายยา เมือง เชียงใหม่ 50100
42 53741045 นางสาวนพวรรณ จันทร์ติ๊บ สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
43 53741046 นางสาวนิตยา สิงห์คำ สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 51120
44 53741047 นางสาวพรทิวา นันตาบุญ สควค.(เคมี) โรงเรียนหอพระ ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
45 53741048 นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้น สควค.(คณิตศาสตร์) โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 50130
46 53741049 นางสาวยุพิน คำหน้อย สควค.(ฟิสิกส์) โรงเรียนป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 51120
47 53741050 นางสาวรัตนาพร ใจออน สควค.(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290
48 53741051 นางสาวสาวิตรี จันทร์กองแก้ว สควค.(ชีววิทยา) โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 50130
49 53741052 นางสาวอัจฉรา ใจนันตา สควค.(เคมี) โรงเรียนหอพระ ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
50 53741053 นางสาวอัมพร ฝั้นอุด สควค.(ฟิสิกส์) โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180

 
บัญชีรายชื่อนักศึกษา สควค.
 
        .        -

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อนักศึกษา สควค. ที่นี่
http://www.academic.cmru.ac.th/stdcode/index.php

-
 
 
 
 
 

 

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info