เรียน       ผู้รับทุนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โครงการ สควค. ปีการศึกษา 2553 (รุ่น 13)

 

                โครงการ สควค. กำลังจัดทำหนังสือทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โครงการ สควค. ปีการศึกษา 2553 (รุ่น 13) เพื่อใช้ในกิจกรรมค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู

                ขอความร่วมมือจากผู้รับทุนทุกท่าน โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่แนบมาให้ (ไฟล์ที่ส่งกลับมาขอให้เป็นไฟล์ Ms.word)  พร้อมไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว โดยแจ้งข้อมูลมายัง parch@ipst.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554

                หากท่านที่ไม่สะดวกในการส่งไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ทางอีเมล์ สามารถส่งได้ทางไปรษณีย์เขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังภาพ ส่งมาที่

 

นายภาณุพงศ์ อาชวาคม

สาขา พสวท.และสควค.

   สสวท. 924 ถนนสุขุมวิท

      แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

           กรุงเทพฯ 10110

 

 

ขอขอบคุณครับ

ภาณุพงศ์  อาชวาคม

14 มกราคม 2554

 

 

 

 

ที่มา :   http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13.htm

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับที่เว็บไซด์     http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13.doc

 

 

 

 

 

IPST

 

 

 

 

                                                          แบบกรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

                         ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โครงการ สควค. ปีการศึกษา 2553

(ไฟล์เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่แบบฟอร์มต้นฉบับ  กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ที่เว็บไซด์นี้      http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13.doc   )

 

1.            ชื่อ – สกุล .........................................................................................................................................................

2.            สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา....................สาขาวิชา...............................................................

                คณะ................................................มหาวิทยาลัย.................................................................................................

                คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร................ได้เกียรตินิยมอันดับ................................................................................

                ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา..................................................................... 

                คณะ....................................................มหาวิทยาลัย.............................................................................................

3.            ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกหลังสำเร็จการศึกษา

            บ้านเลขที่.................หมู่...........ถนน....................................ตำบล/แขวง..............................................................        อำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.............................................................................

                รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................

                โทรศัพท์มือถือ........................................................E-mail……………………………………………………..

4.            ความมุ่งมั่นที่จะออกไปประกอบอาชีพครู

                .............................................................................................................................................................................                .............................................................................................................................................................................                .............................................................................................................................................................................

                ............................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                ลงชื่อ...................................................................

                                                                                                                        (...................................................................)

 

 

 

ที่มา :   http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13.htm

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับที่เว็บไซด์     http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13.doc

 

ติดต่อสอบถาม
สาขา พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 023924021

                                                                                           ( http://www3.ipst.ac.th/dpst2/view.php?Page=1234510975812216  )