http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/about-skvk.htm
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    


------------------------------------

แนะนำเว็บไซด์เพื่อนบ้าน

www.dekphysics.com
โดยเพื่อน สควค. ม.เกษตรศาสตร์

------------------------------------อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 

ตรวจสอบสถานะการรายงานตัวที่ สสวท. ของ นศ. สควค. รุ่นที่ 13ู
ของนักศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปีการศึกษา 2553 (ระยะที่ 3)
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
The Project for the Promotion of Science and Mathematics Talented Teachers. (PSMT)
( สนับสนุนการสร้างเว็บไซด์โดย www.comsci.info )

ตำแหน่งเว็บไซด์ปัจจุบัน -->  หน้าหลัก -->  สถานะการรายงานตัวที่ สสวท.  

ข้อมูลการรายงานตัวที่ สสวท.
         -
  -02/04/2554 : การรายงานตัวที่ สสวท. อ้างอิงจากคู่มือผู้รับทุนโครงการ สควค. ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2553 รุ่นที่ 13 (เล่มสีฟ้า หน้าที่ 6 ) มีรายละเอียดดัีงนี้
       1. เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแล้วให้รายงานตัวที่ สสวท. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา (ไม่ต้องเดินทางไปรายงานตัวด้วยตนเองก็ได้ ขอให้ส่งสำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารหมายเลข 02-3813851, 02-3929602 หรือส่ง email : parch@ipst.ac.th
       2.ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ขอให้ส่งรายงานแจ้ง สสวท. (แบบรายงานในภาคผนวก) พร้อมสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 1 ชุด (ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง)
      3. ให้ส่งใบรายงานข้อมูลประวัติครู สควค. (แบบรายงานในภาคผนวก) แจ้ง สสวท. ทุกครั้งที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ย้ายโรงเรียน เปลี่ยนตำแหน่ง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้รับทุนที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

 
แนวปฏิบัติสำหรับการส่งข้อมูลการรายงานตัวสำหรับศูนย์ สควค. ม.ราชภัฏเชียงใหม่
  -02/04/2554 : ส่งเอกสารสำเนาผลการเรียนหรือใบทรานสริป ป. บัณฑิตวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว + ใบรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว(อย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้อง) ส่งหลักฐานได้ 2 วิธีดังนี้
1. ส่งไฟล์ SCAN ไปยังอีเมลตัวแทน นศ. ของศูนย์ฯ (watcom610@hotmail.com) หรือส่งเอกสารโดยตรงที่วัชระ วงษ์ดี หอพักแอทโฮมอพาร์ทเม้นท์ (ตึกสีเหลือง) ข้างๆ หอพัก VS คอร์ต 1 หรือส่งโดยตรงวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2554 ซึ่งมีการโฮมรูม น้อง สควค. รุ่นที่ 14 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ที่บริเวณอาคารคณะีครุศาสตร์หรือบริเวณหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการฯ (กรุณาติดต่อนัดส่งทางโทรศัพท์ด้วย) หลังจากนั้นตรวจสอบสถานะการรายงานตัว ที่ สสวท. ด้านล่าง
2. คุณโสภณ แย้มทองคำ จาก สสวท. แจ้งว่าไม่ควรใช้วิธีนี้ เพราะตรวจสอบลำบาก ควรใช้วิธีที่ 1 เป็นหลัก และควรยกเลิกในการที่นักศึกษาแต่ละคนส่งไฟล์ SCAN โดยตรงไปยัง สสวท. parch@ipst.ac.th (ขอย้ำควรยกเลิกวิธีการที่ 2 นี้ได้แล้ว)
     

 
ตรวจสอบสถานะการรายงานตัว ที่ สสวท. (ประสานงานผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ )

  -13/05/2554 : ***รายงานผลเว็บไซด์ สพม.ที่เปิดรับนักศึกษาทุน สควค.ทั่วประเทศดังนี้
1. วันที่แจ้ง 14 พ.ค. 2554 ได้แก่ สพม. เขต 37 จ.แพร่-น่าน เว็บไซด์ http://www.spm37.com/  
     ดาวน์โหลดที่ http://www.spm37.com/files/13_spm.pdf   แจ้งโดย Malaiporn Junta
2. วันที่แจ้ง 15 พ.ค. 2554 ได้แก่ สพม. เขต 3 จ.นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา เว็บไซด์ http://www.mty2.net/  
     ดาวน์โหลดที่ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_206212899408985&ap=1  แจ้งโดย Kritsada Boonsri
3. วันที่แจ้ง 16 พ.ค. 2554 ได้แก่ สพม. เขต 4 จ.ปทุมธานี-สระบุรี เว็บไซด์ http://skm3.in.th/
     ดาวน์โหลดที่ http://skm3.in.th/ebook/pakad.pdf  แจ้งโดย Kroo Chee Wa Jj
4. วันที่แจ้ง 16 พ.ค. 2554 ได้แก่ สพม. เขต 8 จ.ราชบุรี-กาญจนบุรี เว็บไซด์ http://www.spm8.net/
     ดาวน์โหลดที่ http://docs.google.com/viewer?url=http://e-office.spm8.net./docs4frontend/16-05-2011-12-46-1920110516124613-4378.doc
     แจ้งโดย Kroo Chee Wa Jj


***หมายเหตุ ทุกคนต้องไปรายงานตัวที่ สพม. เขตภูมิลำเนาก่อน แล้วค่อยดำเนินการเรื่องอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมที่นี่


  -13/05/2554 : การส่งข้อมูลไปยัง สสวท. สาขาพสวท. และ สควค. ปฏิบัติดังนี้
*1. หากท่านได้รับอีเมลหรือข้อความนี้แล้ว ขอความกรุณาตอบกลับมายัง parch@ipst.ac.th เพื่อจะได้ทราบว่าท่านได้รับจดหมายรายงานตัวฯ แล้ว ภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554 (ในข้อความอีเมลระบุชื่อ-นามสกุล+ศูนย์มหาวิทยาลัย+"ได้รับจดหมายการรายงานตัวการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. เรียบร้อยแล้ว" )
*2. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ขอให้ส่งรายงานแจ้ง สสวท. (ไฟล์ชื่อแบบที่ 2 ใบรายงานเมื่อบรรจุแล้ว.doc) พร้อมทั้ง SCAN สำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง มาที่ parch@ipst.ac.th
**ที่มา : http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122756334471704&id=1611951067
(โดย คุณภาณุพงศ์ อาชวาคม บุคลากรสาขา พสวท. และ สควค.)
หมายเหตุ **ประกาศนี้อนุมัติแล้ว
ทั้งข้อ *1 และ *2 สำหรับศูนย์ สควค. cmru ก่อนส่งอีเมลไปยัง สสวท. กรุณา add อีเมล watcom610@hotmail.com เพิ่มด้วย เพื่อประกาศผลการรายงานตัวที่ สสวท.และการบรรจุฯ ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13-to-ipst.php , Automatic SMS System : 13 May 2011 , 6.20 am. or 18.20 )

  -03/05/2554 (Now! "Database is locked'") : นักศึกษาทุน สควค. cmru รุ่น 13 ทุกท่าน โปรดกรุณาตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนา(ขณะนี้ประกาศสรุปผลการยืนยันแล้ว คลิกที่นี่) หรือที่ทาง สสวท. ส่งมาทางอีเมล แล้วยืนยันข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ โดยส่งมาที่อีเมล watcom610@hotmail.com หรือทาง Facebook หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 084-595xxxx ภายในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.59 น. ตรวจสอบสถานะซึ่ง Update เป็นปัจจุบันที่ http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13-to-ipst.php  (ถ้าท่านไม่ยืนยันข้อมูลดังกล่าว อาจทำให้ข้อมูลการบรรจุข้าราชการครูหรือการส่งจดหมายไปยังภูมิลำเนาผิดพลาดได้ง่าย)
(Automatic SMS System : 17.22 น. โดยวัชระ วงษ์ดี)


  -04/04/2554 :   - ประกาศจาก สสวท. ซึ่งแจ้งทางโทรศัพท์(ติดต่อโดยวัชระ วงษ์ดี) ว่าไม่ควรส่งเดี่ยว ควรส่งในนามตัวแทนนักศึกษาของศูนย์ สควค. ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งต้อง SCAN ส่งไฟล์สำเนาที่มีลายเซ็นสำเนาถูกต้องทั้งผลการเรียน Transcript ป.บัณฑิตและใบรับรองคุณวุฒิ แล้วส่งตัวแทนฯ (watcom610@hotmai.com)
(โดยคุณโสภณ แย้มทองคำและคุณภาณุพงศ์ อาชวาคม บุคลากรสาขา พสวท. และ สควค. ,ด้านกฎหมายโดย อ. สุประดิษฐ สะอาด นิติกรของ สสวท. )


  -04/04/2554 :   - เนื่องจาก สสวท.มีความประสงค์ให้รวบรวมสำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ส่งในนามของศูนย์มหาวิทยาลัย ดังนั้นทางเว็บมาสเตอร์จึงขอความร่วมมือนักศึกษาที่มีสถานะ ไม่ได้ส่ง หรือ มีจุดบกพร่องบางประการ ซึ่งส่งไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้โปรดกรุณาส่งกลับมายังอีเมล watcom610@hotmail.com
(โดยวัชระ วงษ์ดี)

 สถานะการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Real-time Updates) : วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.52 น.

หมายเหตุ 1. *ยืนยันการส่งหลักฐานทั้งหมด จาก สสวท. นี้ เมื่อนักศึกษาส่งหลักฐานครบทั้งทรานสคริปต์และใบรับรองคุณวุฒิแล้ว (อย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้อง) ฝ่ายประสานงานจะทยอยส่งวันต่อวันหรือทุกๆ ช่วงเวลา ของรอบแรกในแต่ละวันคือ 11.00 - 18.00 น. และรอบ 2 เวลา 18.01 - 23.59 น. ไปยัง สสวท. หลังจากนั้นจะสอบถามข้อมูลว่าทาง สสวท.ได้รับเอกสารต่างๆ ของนักศึกษาแต่ละท่านครบแล้วหรือยัง หรือทางเจ้าหน้าที่ สสวท.หรือเจ้าของอีเมลได้แจ้งยืนยันมายังอีเมล watcom610@hotmail.com หรือยืนยันมาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น
2. ** ยกเลิกการแจ้งส่งโดยตรงไปยัง สสวท. ด้วยตนเอง... (ปัจจุบันไม่ควรใช้วิธีนี้)
3. *! แจ้งส่งอย่างเดียวและ ไม่มีไฟล์หลักฐานแนบมาด้วยหรือมีจุดบกพร่องบางประการ  ยกเว้นกรณี สสวท. ยืนยันว่าส่งแล้ว สัญลักษณ์ *! นี้จะหายไป
4. สถานะ
Wait คือ รอตรวจสอบ
5. สถานะ Check คือ ดำเนินการตรวจสอบทั้งการเข้ารหัสและตั้งชื่อไฟล์ที่เป็นระบบระเบียบและตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน
ุ6. สถานะ ***Database Locked! คือ หมดเขตการยืนยันข้อมูล หรือ หยุดดำเนินการ ไม่ให้แก้ไขข้อมูลจากฐานข้อมูล และแสดงผลค่าข้อมูลเดิมโดยปริยาย (Default) หรือรอตอบกลับจาก สสวท.
    เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
7. สถานะ ใกล้หมดเขต*1  คือ เตือนเรื่องการแจ้งได้รับจดหมายรายงานตัวฯ ไปยัง สสวท. ซึ่งจะหมดเขตวันที่ 16 พ.ค. 2554 เวลา 23.59 น. หลังจากนั้นทางเว็บมาสเตอร์จะส่งรายงานผลไปยัง สสวท.


ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
ส่งทรานสคริปต์
ป.บัณฑิต
ส่งใบรัับรอง
คุณวุฒิ
ส่งไปยัง สสวท.
*ยืนยันข้อมูลภูมิลำเนา จาก สสวท.
*1แจ้งได้รับจดหมาย
รายงานตัวฯ แล้ว
ผลบรรจุแต่งตั้ง
ที่โรงเรียน
*2ส่งใบรายงาน
เมื่อบรรจุแล้ว
1 53741002 นายจิตติพล เพ็งพุ่ม สควค.(คอมพิวเตอร์)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
แก้ไข จ. เชียงใหม่แล้ว
14 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
2 53741005 นายไพรัช เฉยเมล์ สควค.(ฟิสิกส์)
5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.น่าน
13 พ.ค. 54
ร.ร.หอพระ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รอส่งใบรายงานฯ
3 53741006 นายภานุพงศ์ พูลทาจักร์ สควค.(คอมพิวเตอร์)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ. เชียงใหม่
14 พ.ค. 54
ร.ร.จอมทอง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รอส่งใบรายงานฯ
4 53741007 นายมงคล ปัญญารัตน์ สควค.(ชีววิทยา)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
5 53741008 นายวัชระ วงษ์ดี สควค.(คอมพิวเตอร์)
1 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.ตาก
13 พ.ค. 54
ร.ร.ตากพิทยาคม
อ.เมือง จ.ตาก
รอส่งใบรายงานฯ
6 53741009 นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย์ สควค.(คณิตศาสตร์)
1 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
โดยปริยาย

ได้รับแล้ว โดยปริยาย
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
7 53741010 นายวิเชียร ศักดิ์สิทธานุภาพ สควค.(เคมี)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงราย
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
8 53741011 นายสด มอญกอดแก้ว สควค.(เคมี)
6 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.สุโขทัย
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
9 53741012 นายสมชาติ แผ่อำนาจ สควค.(คอมพิวเตอร์)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.แม่ฮ่องสอน
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
10 53741013 นายสุรเชษฐ์ มะโนวงศ์ สควค.(ชีววิทยา)
1 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
11 53741014 นายอนุชาติ กิริยา สควค.(คณิตศาสตร์)
-
-
-
(รอคำสั่งจากนิติกร สสวท.)
-
-
-
12 53741015 นายอนุรักษ์ ปาทา สควค.(คณิตศาสตร์)
1 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
14 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
13 53741016 นายอภิชาติ นามแก้ว สควค.(ฟิสิกส์)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงราย
13 พ.ค. 54
ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
อ.เมือง จ.เชียงราย
รอส่งใบรายงานฯ
14 53741017 นางสาวขจรศรี สุทธสังข์ สควค.(ฟิสิกส์)
1 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.แพร่
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
15 53741018 นางสาวจันทิมา สิงห์บำรุง สควค.(คอมพิวเตอร์)
5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.อุทัยธานี
ได้รับแล้ว โดยปริยาย
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
16 53741019 นางสาวณิชกมล มีศิริ สควค.(ชีววิทยา)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
่ยืนยัน จ. เพชรบูรณ์
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
17 53741020 นางสาวนภารัตน์ ลิ้วกระโพก สควค.(ฟิสิกส์)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.ลำปาง
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
18 53741021 นางสาวนันท์กาญ แสงเรือน สควค.(ฟิสิกส์)
3 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
19 53741022 นางสาวนาถยา อุตมา สควค.(เคมี)
5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.ลำปาง
14 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
20 53741023 นางสาวนิชาภร ต๊ะสมบัติ สควค.(คณิตศาสตร์)
5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.พะเยา
14 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
21 53741024 นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล สควค.(คอมพิวเตอร์)
5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
22 53741025 นางสาวพรพรรณ จันต๊ะไพสน สควค.(คณิตศาสตร์)
1 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
แก้ไข จ.ลำพูนแล้ว
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
23 53741026 นางสาวพิจิตรา พวยฟุ้ง สควค.(คณิตศาสตร์)
6 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.แพร่
14 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
24 53741027 นางสาวภวรัญชน์ สมศักดิ์ สควค.(ชีววิทยา)
1 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
14 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
25 53741028 นางสาวมาลัยพร จันต๊ะ สควค.(คอมพิวเตอร์)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54.
ยืนยัน จ.น่าน
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
26 53741029 นางสาวรุ่งทิวา อัมพวัน สควค.(คณิตศาสตร์)
5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.แพร่
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
27 53741030 นางสาววนิดา ศิริเขียว สควค.(เคมี)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงราย
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
28 53741031 นางสาววีรวรรณ เวนวล สควค.(เคมี)
1 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
แก้ไข จ.เชียงใหม่แล้ว
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
29 53741032 นางสาวสุนิสา หน่อนวล สควค.(คณิตศาสตร์)
3 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
30 53741033 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ สควค.(คอมพิวเตอร์)
5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
31 53741034 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม สควค.(คณิตศาสตร์)
6 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
แก้ไข จ.เชียงใหม่แล้ว
14 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
32 53741035 นางสาวอรนุช เรือนคำ สควค.(เคมี)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
่ยืนยัน จ.ลำพูน
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
33 53741036 นางสาวอรสา กาโนรักษ์ สควค.(ฟิสิกส์)
1 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงราย
ได้รับแล้ว โดยปริยาย
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
34 53741037 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี สควค.(ชีววิทยา)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.พะเยา
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
35 53741038
นายปวันกฤษฏิ์ มะธี
สควค.(คอมพิวเตอร์)
5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
แก้ไข จ. เชียงใหม่แล้ว
ได้รับแล้ว โดยปริยาย
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
36 53741039 นายสิทธิสอน คำตุ้ย สควค.(เคมี)
3 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
37 53741040 นางสาวจันทร์ทิพย์ อมรกิจขยัน สควค.(คณิตศาสตร์)
3 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
โดยปริยาย

แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
38 53741041 นางสาวจีราภรณ์ ศิรินันท์ สควค.(ชีววิทยา)
3 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.ลำปาง
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
39 53741042 นางสาวชนิดา ทาระเนตร์ สควค.(คณิตศาสตร์)
7 เม.ย. 54
7 เม.ย. 54
8 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.แพร่
ได้รับแล้ว โดยปริยาย
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
40 53741043 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ สควค.(คอมพิวเตอร์)
7 เม.ย. 54
7 เม.ย. 54
8 เม.ย. 54
่ยืนยัน จ.แม่ฮ่องสอน
14 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
41 53741044 นางสาวทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยว สควค.(คณิตศาสตร์)
3 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
42 53741045 นางสาวนพวรรณ จันทร์ติ๊บ สควค.(คอมพิวเตอร์)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร.พร้าววิทยาคม
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รอส่งใบรายงานฯ
43 53741046 นางสาวนิตยา สิงห์คำ สควค.(คอมพิวเตอร์)
5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.ลำพูน
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
44 53741047 นางสาวพรทิวา นันตาบุญ สควค.(เคมี)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
15 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
45 53741048 นางสาวพรอนันต์ เสือคลื้น สควค.(คณิตศาสตร์)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
14 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
46 53741049 นางสาวยุพิน คำหน้อย สควค.(ฟิสิกส์)
3 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.ลำปาง
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
47 53741050 นางสาวรัตนาพร ใจออน สควค.(คอมพิวเตอร์)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
แก้ไข จ. เชียงใหม่แล้ว
13 พ.ค. 54
ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
อ.เมือง จ.เชียงราย
รอส่งใบรายงานฯ
48 53741051 นางสาวสาวิตรี จันทร์กองแก้ว สควค.(ชีววิทยา)
3 เม.ย. 54
3 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.เชียงใหม่
แจ้งทาง Tel.
16 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
49 53741052 นางสาวอัจฉรา ใจนันตา สควค.(เคมี)
5 เม.ย. 54
5 เม.ย. 54
6 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.ลำปาง
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
50 53741053 นางสาวอัมพร ฝั้นอุด สควค.(ฟิสิกส์)
4 เม.ย. 54
4 เม.ย. 54
8 เม.ย. 54
ยืนยัน จ.ลำปาง
13 พ.ค. 54
ร.ร. ...... จ. ....
รอส่งใบรายงานฯ
 
 
 
 
 

 

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info