ฝ่ายออกแบบ Logo ของเว็บไซด์ ได้แก่ 1. นายสมชาติ แผ่อำนาจ (อยู่ระหว่างพัฒนา Logo... )
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
4. ฝ่ายออกแบบโครงสร้างและเมนูของเว็บไซด์  ประมาณ 1-3 ตำแหน่ง (อยู่ระหว่างสร้างและพัฒนา Web Structure & MENU)
    4.1  นายสมชาติ  แผ่อำนาจ      4.2  ปวันกฤษฎิ์  มะธี      4.3  นายอนุรักษ์ ปาทา
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Website โครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( สนับสนุนการสร้างเว็บไซด์โดย www.comsci.info )
 
ประกาศย้อนหลังเดือนมิถุนายน-กันยายน 2553 จากเครือข่ายนักศึกษา สควค. - 28/09/2553 :  - ดาวน์โหลดตารางเรียน สควค. ภาคเรียนที่ 2-2553
(โดย ขจรศรี สุทธสังข์ และ www.edu.cmru.ac.th )

 - 28/09/2553 :  - จากคู่มือครู สควค. ที่ได้รับวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 ให้นักศึกษาส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) เบอร์ติดต่อ และอีเมลของ นศ. ส่งไปที่ parch@ipst.ac.th สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งก็ไม่เป็นไร เพราะวัชระ จะรวบรวมข้อมูลของทุกคนส่ง สสวท. ในวันศุกร์นี้ ทีเดียวพร้อมกัน (โดย ขจรศรี สุทธสังข์ และวัชระ วงษ์ดี)

 - 11/09/2553 :  - ดาวน์โหลดไฟล์บทที่ 4 กระบวนการสร้างแบบทดสอบ
(ลิขสิทธิ์ของ อ.ธิดา ยารังษี) ผ่านเว็บบอร์ดระบบปิดที่นี่
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=50.0
(ถ้าลืมรหัสผ่านให้คลิกที่นี่ แล้วกรอกชื่ออีเมลล์ หลังจากนั้นเปิดอีเมลล์ดังกล่าวเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่)

 - 22/09/2553 แจ้งกำหนดการ... 1. ประชุมหลังฝึกประสบการณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 ณ โรงยิมเนเซียมฯ... ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. และ อ. สาโรจน์ แจ้งว่าในวันดังกล่าว เวลา 12.00 น. ให้ นศ.สควค.ทุกคนไปรับประทานอาหารร่วมกัน ที่ตึกการศึกษาพิเศษฯ ชั้น 3

2. ประชุมพัฒนานักศึกษา สควค. ในวันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ เชียงใหม่ (Holiday Garden Hotel) เวลาประมาณ 8.00 จนถึงช่วงเย็น


 - 18/09/2553 ด่วนมาก! ให้นักศึกษาทุกกลุ่มส่งไฟล์งานทุกชิ้นของวิชา
การบริหารจัดการในชั้นเรียนทั้งไฟล์เนื้อหารูปเล่ม+แบบฝึกหัด (Word) + ไฟล์นำเสนอ (PowerPoint)
มาที่อีเมลล์  surached260226@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ย. 2553  
(โดย สุรเชษฐ์ มะโนวงศ์ และ นภารัตน์ ลิ้วกระโทก, SMS : 21.45 น.)

 - 12/09/2553 :  - สิ่งที่นักศึกษาต้องส่งภายในวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2553 มีดังนี้
1. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1 วิชา (ทุกแผนฯ)
2. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ตลอด 1 ภาคเรียน
3. โครงงานวิชาการ หรือโครงการ ส่งเป็นเล่ม
4. แผ่น CD สารสนเทศของโรงเรียน คนละ 1 แผ่น (ตัวอย่างข้อมูลเช่น โรงเรียนมีข้อมูลบุคลากรกี่ท่าน เป็นต้น)
5. ส่งคะแนนในสมุดบันทึกการนิเทศและการประเมินการปฏิบัติการวิชาชีพครูู (เล่มสีฟ้า)...
ควรอ่านข้อมูลในคู่มือฝึกประสบการณ์ฯ ในเล่มสีเขียวประกอบความเข้าใจด้วย
หรือดูข้อมูลการส่งงานเมื่อปีการศึกษา 2552ที่เว็บไซด์นี้
http://www.pec.cmru.ac.th/?name=news&file=readnews&id=14
(คำเตือน ! ข้อมูลลิงก์นี้เป็นข้อมูลประกอบการส่งงานเท่านั้น โปรดระวังสับสนกับกำหนดการปัจจุบัน
ขอย้ำว่าประชุมหลังฝึกฯ วันที่ 24 ก.ย. 2553)
( อ้างอิงข้อมูลจาก ประวัติ พื้นผาสุข ในคาบเรียนวิชาการบริหารจัดการในชั้นเรียน )

------- หมายเหตุ การประกาศทางเว็บไซด์จำนวนมาก ของวันอาิทิตย์ ที่ 12 ก.ย. 2553
ข้อมูลบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและยังไม่ชัดเจน โปรดกรุณาติดตามอ่านข้อมูลบ่อยๆ -------

 - 13/09/2553 เสนอเสื้อสูททั้งชุด ราคา 1,900 บาท... อ่านข้อมูลที่นี่ (โดย ขจรศรี สุทธสังข์)

 - 12/09/2553 :  - ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2553 เป็นต้นไป อาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละสาขา จะไปนิเทศนักศึกษา สควค. สาขาวิชาต่างๆ ในช่วงนี้ ขอให้นักศึกษาเตรียมพร้อม เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ สมุดการประเมินการปฏิบัติการวิชาชีพครูหรือสมุดเล่มสีฟ้าให้พร้อม เป็นต้น (โดยวัชระ วงษ์ดี)

 - 12/09/2553 :  - ขอให้นักศึกษาทุกคน (รวมทั้ง นศ. สควค.) เข้าร่วมประชุมหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตเวียงบัว) ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น. อ้างอิงจาก http://www.pec.cmru.ac.th/?name=news&file=readnews&id=52

 - 12/09/2553 :  - ขอให้นักศึกษา สควค. ทุกคน เข้าร่วมประชุมพัฒนานักศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2553 (ยังไม่มีรายละเอียด อาจารย์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) (โดย อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม)

 - 08/09/2553 :  - ขอให้นักศึกษา สควค. ทุกคน ดำเนินการดังนี้โดยด่วน !
--1. จัดส่งแผนการเรียนการสอน(หรือแผนการจัดการเรียนรู้)จำนวน 1 แผน และตารางสอนในโรงเรียนที่ฝึกสอนของแต่ละคน ส่งมายังอีเมลล์ cha8112504@hotmail.com (อีเมลล์ของ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

--2. จากข้อ 1 พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็นเอกสาร (Print Out) แผนการเรียนการสอนจำนวน 1 ชุดและตารางสอนปัจจุบันจำนวน 1 แผ่น ส่งที่มงคล ปัญญารัตน์หรือวัชระ วงษ์ดี เพื่อรวบรวมส่งที่พี่สุรชาติ ถึงกาด

--3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ส่งด่วน! ภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553
หมายเหตุ - ส่งเพียง 1 แผนการจัดการเรียนรู้เท่านั้น
- ควรเป็นแผนฯที่กำลังสอนอยู่ในปัจจุบันหรือเป็นแผนฯที่สอนไปแล้วก็ได้ในกรณีที่การสอนเนื้อหาในปัจจุบันยังไม่ได้จัดทำแผน
(โดย อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม) , (Auto. SMS = 08/09/2553 , 22:05)  -04/09/2553 : - ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง ณ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
และข้อมูลกิจกรรมล่วงหน้ารวมไปถึงชุดเสื้อผ้ากิจกรรมที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/activity.htm

  -09/09/2553 : - ดาวน์โหลดงานที่มอบหมายหรือการบ้าน ศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553
(โดยสาวิตรี จันทร์กองแก้ว) ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/homework-03-09-2553.doc  -06/09/2553 : - กำหนดการเกี่ยวกับกิจกรรมทัศนศึกษา
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ไม่เป็นทางการ) อ่านรายละเอียดที่นี่
http://skvk.comsci.info/cmru/activity.htm   (โดย ทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยว)  -04/09/2553 : - ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษา สควค. cmru ฉบับปรับปรุงเลขที่ทั้งหมด
50 ท่านล่าสุดได้ที่เว็บไซด์ทำเนียบนักศึกษา สควค. cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/graduate-diploma.php

  -02/09/2553 : - ดาวน์โหลดงานที่มอบหมายหรือการบ้าน ศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553
(โดยสาวิตรี จันทร์กองแก้ว) ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/homework-27-08-2553.doc

  -02/09/2553 : - ดาวน์โหลดงานที่มอบหมายหรือการบ้าน ศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553
(โดยสาวิตรี จันทร์กองแก้ว) ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/homework-27-08-2553.doc

    - 23/08/2553 :  - แจ้งให้กับนักศึกษา สควค.   โปรดกรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันการขอบรรจุในสังกัด สพฐ.
ที่เว็บไซด์นี้ http://skvk.comsci.info/cmru/skvk23-08-2553.htm


  -23/08/2553 : - ดาวน์โหลดงานที่มอบหมายหรือการบ้าน ศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553
(โดยสาวิตรี จันทร์กองแก้ว) ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/homework-20-08-2553.doc  -14/07/2553 : - ดาวน์โหลดงานที่มอบหมายหรือการบ้าน ศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553
(โดยสาวิตรี จันทร์กองแก้ว) ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/homework-09-07-2553

  -10/07/2553 : - อ.ประวัติ พื้นผาสุข แจ้งว่า วิชาการบริหารจัดการในชั้นเรียน ให้กลุ่มที่ 1-3
นำเสนองานและส่งงานในวันศุกร์ 16ก.ค.53 ทั้งไฟล์ Power Point,เนื้อหา และข้อสอบ
ส่วนกลุ่มที่ 4 ให้เตรียมตัวเผื่อไว้ด้วย (โดยมงคล ปัญญารัตน์ และกลุ่ม กทม.)

  -10/07/2553 : - กำหนดการสอบกลางภาคของโรงเรียนต่างๆ มีดังนี้ คลิกที่นี่

  -07/07/2553 : - ดาวน์โหลดงานที่มอบหมายหรือการบ้าน ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553
(โดยสาวิตรี จันทร์กองแก้ว) ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/homework-02-07-2553

  -07/07/2553 : -เก็บเงินเพิ่มอีก 500 บาท
(โดย อภิณห์พร มานิ่ม)

  -30/06/2553 : -ต้นเดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป จะมีการนิเทศฯ ครั้งที่ 1
ขอให้นักศึกษาเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย (โดย อ.ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง)
  - 27/06/2553 : - ข้อมูลการติดต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่นักศึกษาควรทราบมีดังนี้
1. เจ้าหน้า สสวท. จากส่วนกลาง(กรุงเทพฯ) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน สควค. cmru ที่นี่
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สควค. และฝึกประสบการณ์ฯ cmru ผ่านเว็บบอร์ดที่นี่

  - 27/06/2553 : - เลื่อนรับเงินทุนจากวันศุกร์ ที่ 25 มิ.ย. 2553...
เป็นวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. 2553 ในช่วงเวลา 13.00 น. - 16.00 น.
สำหรับวันอื่นๆ เพื่อนนักศึกษาสามารถทะยอยไปรับเงินทุนในเวลาราชการได้ที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน สควค. สุรชาติ   ถึงกาศ
(Reference : ขอขอบคุณข้อมูลจากขจรศรี  สุทธสังข์ และคณะฯ ที่ช่วยสอบถามข้อมูลในครั้งนี้)

  -22/06/2553 : - ดาวน์โหลดงานที่มอบหมายหรือการบ้าน ศุกร์ที่ 11, 18 มิถุนายน 2553 ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/homework1-2553.doc

  -22/06/2553 : - ประกาศผลการเรียนที่เว็บไซด์ http://www.academic.cmru.ac.th/grade/transcriptband
(กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษา รหัสผ่านไม่ต้องใส่)

  -16/06/2553 : - วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553 เรียนที่
อาคาร 27 ชั้น 12 ห้อง 27128 (ห้องที่ 8)  เริ่มเรียนเวลา 8.00 น.

  -04/06/2553 : - ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สควค.
ภาคเรียนที่ 1/2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://skvk.comsci.info/cmru/learn-table1-2553.php

   - 03/06/2553 : - นักศึกษาทุน สควค. ท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งตารางสอน (หรือแก้ไข) โปรดกรุณาส่งทางอีเมลล์ watcom610@hotmail.com ภายในเืดือนมิถุนายน 2553

   - 03/06/2553 : - เริ่มเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1
ในวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2553
(หมายเหตุ ในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2553 ไม่มีกิจกรรมใดๆ )
 
-

 -
 

 
 
 

 


http://www.adobe.com
(ถ้ารูปนาฬิกานี้ไม่ปรากฏ  
แสดงว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง
โปรแกรม Adobe Flash Player)


2. ฝ่ายรูปภาพกิจกรรม ของเว็บไซด์
ประมาณ 1-2 ตำแหน่ง
2.1 นายจิตติพล เพ็งพุ่ม
2.2 นางสาวนพวรรณ จันทร์ติ๊บ

5. ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซด์
ประมาณ 1-2 ตำแหน่ง
5.1 ปวันกฤษฎิ์ มะธี
5.2 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์
5.3 จันทิมา สิงห์บำรุง

7. ฝ่ายโครงการติวภาษาอังกฤษและ
ระบบอีเลินนิ่งวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ประมาณ 1-4 ตำแหน่ง
7.1 วัชระ วงษ์ดี
7.2 เบญจมาศ บุญเพิ่มพูล
7.2 รัตนาพร ใจออน
7.4 ณัฐนีย์ อินทวงษ์

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info