http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/about-skvk.htm
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 


ทำเนียบนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 14)
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ตำแหน่งเว็บไซด์ปัจจุบัน -->  หน้าหลัก -->   ทำเนียบนักศึกษาทุน สควค. รุ่นที่ 14  

ประกาศเกี่ยวกับระบบเว็บทำเนียบนักศึกษาทุน สควค. รุ่นที่ 14
         เว็บเพ็จนี้ได้เริ่มปรากฏข้อมูลทำเนียบนักศึกษาทุน สควค. รุ่นที่ 14 ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ซึ่งอยู่ในระหว่างเร่งรัดผลิตเว็บไซด์หลายๆระบบ ดังนั้นอาจจะไม่สะดวกในการใช้งานในขณะนี้

         ผู้รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลทำเนียบนักศึกษา รุ่นที่ 14 ได้แก่ ................................. ดูข้อมูลได้ที่นี่


  -08/04/2554 : ประกาศผลการส่งข้อมูลทำเนียบนักศึกษา รุ่นที่ 14 ซึ่งจะปรากฏสาขาวิชา ชื่อ-นามสกุล และความสามารถพิเศษเป็นเบื้องต้น ขณะนี้ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ได้เข้ารหัสสู่ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ดูประกาศผลที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/graduate-diploma14.php


  -07/04/2554 :   - การส่งข้อมูลทำเนียบนักศึกษาทุน สควค. รุ่น 14 (ควรส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บทำเนียบนักศึกษา พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมคือ ชื่อเ่ล่น,วันเดือนปีเกิด, สาขาวิชาเอก, ชื่อมหาวิทยาลัยที่จบในระดับ ป.ตรี, แนบไฟล์รูปภาพและระบุลิงก์หรือชื่อของ Facebook มาที่อีเมล watcom610@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2554 เวลา 23.59 น. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และจะแจ้ง Link ประกาศผลให้ทราบต่อไป
(โดยวัชระ วงษ์ดี)


ประกาศผลการส่งข้อมูลทำเนียบนักศึกษา รุ่นที่ 14 + ข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสาร
 การปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Real-time Updates) : วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 9.49 มีนักศึกษาส่งข้อมูลทั้งสิ้น 24 ท่าน

ที่ ทุนสาขา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ความสามารถพิเศษ
1   นาย ปฏิเวธ อินทร์โต    งานทางด้านกราฟฟิกนิดหน่อย
2   นาง นิรัญญา โพธา    -
3 ฟิสิกส์ นาย สุรัตน์ ฟูเต็มวงค์    -
4   นางสาว นาถตยา ยี่พา แตน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS, MINITAB, R
5 เคมี นางสาว ประวีณา โนวิชัย ปาน  -
6 คอมพิวเตอร์ นางสาว ชฎาพร ขนทอง    -
7 เคมี นางสาว สุภาลักษณ์ ศรีมูล    -
8     ศิธาศินี นินใจ    -
9   นาย พงษ์ศักดิ์  ล่าอ๊อต    -
10   นางสาว นิตยา  พันธมาศ    -
11 คอมพิวเตอร์ นาย ประสิทธิ์  คำหล้า   พัฒนา web และ mobile application
12   นางสาว ปาริฉัตร สุใจยา    -
13   นางสาว พร ปู่แขก   เล่นกีฬา ร้องเพลง ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ
14   นางสาว สุนันทา   เมย์ ภาษาอังกฤษระดับดีพอใช้, พิมพ์ดีด, Microsoft  Office, Accessories paint, Windows Media 
15   นางสาว กรรณิการ์ วงค์กลม เยาว์ เป่าขลุ่ย
16   นางสาว สุภาลักษณ์ ศรีมูล    -
17   นางสาว กนกวรรณ ศริญญาวัจน์   ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ดี
18   นาย รณชัย อินรัง อั้ม  -
19 เคมี นางสาว ทาริกา กันทะตุ่น     -
20 คอมพิวเตอร์ นาย สมชาย  แผ่อำนาจ   วาดภาพ ร้องเพลง เล่นกีต้าร์
21 ชีววิทยา นางสาว สิริญญา เบี้ยสองดวง  แตงกวา คอมพิวเตอร์, รำไทย
22 ชีววิทยา นางสาว ชัชฏาภรณ์  หงษ์นวล หนิง  -
23 คณิตศาสตร์ นาย สุบิล วงค์สอง บิล  -
24 ฟิสิกส์ นางสาว ทิวาพร กันรังรัมย์ อุ้ม เล่นกีฬาฟุตบอล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info