http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/about-skvk.htm
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 

เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( สนับสนุนการสร้างเว็บไซด์โดย www.comsci.info )

ตำแหน่งเว็บไซด์ปัจจุบัน -->  หน้าหลัก -->  เกี่ยวกับโครงการ สควค.  

ที่มาของโครงการ สควค.

         สืบเนื่องจาก ความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ ทำให้รัฐมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อผลิตครู-อาจารย์-บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ 2539
                 -ระยะที่ 1 (พ.ศ 2539 - 2547)โดยให้ทุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเป็นเวลา 4 ปี แล้วศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในคณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เป็นเวลา 1 ปี
                 -ระยะที่ 2 (พ.ศ 2548 - 2549)โดยให้ทุนผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเวลา 1 ปี

        ผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้งสองระยะได้รับการบรรจุเป็นครูสอนตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และได้รับความชื่นชมและเป็นที่พอใจของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อนร่วมงานและนักเรียน ในแง่ของความสามารถในการสอนทั้งด้านวิชาการและทักษะการสอน ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 อนุมัติและสนับสนุนดำเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553 – 2560) ต่อ โดยให้ทุนจำนวน 580 ทุน/ปี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี (3 ภาคการศึกษา) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้บรรจุในเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิลำเนาของผู้รับทุน เพื่อสร้างโอกาสให้ท้องถิ่นได้พัฒนา มีความเจริญก้าวหน้า และแก้ปัญหาการขาดแคลนครู-อาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถในท้องถิ่นและโรงเรียน ต่อไป

         อ้างอิงจากเว็บไซด์  http://www3.ipst.ac.th/psmt/assets/phase3/index.html  

 
เป้าหมายของโครงการ
 
         1. เป้าหมายเชิงปริมาณ - ได้ครู-อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2560 จำนวนรวม 4,640 คน

         2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ - ได้ครู- อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ รักอาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการในโรงเรียนและท้องถิ่น  

 
ระยะเวลาดำเนินงาน
        - ในช่วงปีการศึกษา 2553-2560 ให้ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ทุนการศึกษา 1 ปี 3 ภาคการศึกษา)

        - ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2564 จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท


 
หน่วยงานรับผิดชอบ
        1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
        2. สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
        3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค.

---
ศูนย์มหาวิทยาลัย ในโครงการ สควค.

อ้างอิงที่มา
http://www.edu.cmru.ac.th/image_edu/ssvt.pdf


 
ทุนการศึกษา
--- ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาในโครงการ สควค. ระยะที่ 3

         อ้างอิงจากเว็บไซด์  http://www3.ipst.ac.th/psmt/assets/phase3/index.html
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
        1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ( วท.บ.) ในสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในระดับปริญญาตรี รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75
        2. มีผลการเรียนในวิชาเอก เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
        3. มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
        4. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน
 
เงื่อนไขและข้อผูกพัน

- นิสิต นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ สควค. จะต้อง
        1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี (3 ภาคการศึกษา) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการฯ กำหนด
        2. ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าของระยะเวลาที่รับทุน
        3. ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาเป็น 2 เท่าของเงินทุน และหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุน


 
สิทธิประโยชน์
        1. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู โดยปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
        2. เมื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานครบ 2 ปี มีสิทธิได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศเป็นเวลา 2 ปี และจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนวิทยฐานะอย่างต่อเนื่อง
 
 

 

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info