Physics Nature
 
Home Document Homework Your Score Webboard Guestbook  
... Welcome to Physics Nature ...   By..P.Cherymay
...
Home  
Contents
Article
Research
Picture
Profile
 
<> ม.4 เทอม 1 <>
บทนำ
การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ
แรง มวล กฎการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
<> ม.4 เทอม 2 <>
งานและพลังงาน
โมเมนตัมและการดล
การเคลื่อนที่แบบหมุน
สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
<> ม.5 เทอม 1 <>
ของไหล
ความร้อน
คลื่นกล
<> ม.5 เทอม 2 <>
เสียง
แสง
แสงและทัศนอุปกรณ์
<> ม.6 เทอม 1 <>
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก I
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก II
<> ม.6 เทอม 2 <>
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
<>ฟิสิกส์พื้นฐาน <>
การเคลื่อนที
สนามของแรง
คลื่น
กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
 
<> ม.4 เทอม 1 <>
 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน สกสค.
สมศ.
สทศ.
สพฐ.
สพม. เขต 34
สพม. เขต 35
สพม. เขต 36
สพม. เขต 37
สพม. เขต 38
สพม. เขต 39
สพม. เขต 40
สพม. เขต 41
สพม. เขต 42
 
 
 
 
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษา
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษา
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
   
วัน / เดือน / ปี รายละเอียด
04 / 04 / 2554  
04 / 04 / 2554  
04 / 04 / 2554  
04 / 04 / 2554  
04 / 04 / 2554  
04 / 04 / 2554  
04 / 04 / 2554  
 
...
Tuas10

นักฟิสิกส์สำคัญของโลกผู้สร้างผลงาน และให้กำเนิดองค์ความรู้ใหม่ๆทางฟิสิกส์สำคัญระดับโลกมีมากมายหลาย ร้อยคน แล้วใครล่ะ ? คือ 10 สุดยอดนักฟิสิกส์ของโลกตลอดกาล...
อันดับ 1 : อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน - สวิส - อเมริกัน เกิด พ.ศ. 2422 ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2498

ผลงานสำคัญมีมากมาย เช่น ทฤษฏีสัมพัทธภาพทั้งภาคพิเศษและภาคทั่วไป ทฤษฏีปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (photoelectric effect) ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้ได้รับราลวัล โนเบลประจำ ปี 2464 ทฤษฏีการเคลื่อนที่แบบบราน์ (Brownian motion)ฯลฯ

อันดับที่ 2 ไอแซก นิวตัน (Isaac New-ton)

นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เกิด พ.ศ. 2185 ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2272

ผลงานสำคัญเป็นพิเศษ คือทฤษฎีความโน้มถ่วง กฎสามข้อของการเคลื่อนที่ แคลคูลัส ความจริงนิวตันสนใจเคมีและใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับเคมี เขียน เรื่องราวเกี่ยวกับเคมีไว้มาก แต่มักจะไม่ได้รับการกล่าวถึง เพราะเป็นเคมียุคเก่า ที่เป็นเรื่องของอัลเคมี (เล่นแร่แปรธาตุ) ที่ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อเคมียุคใหม่

อันดับที่ 3 เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell)

นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวสก็อต เกิด พ.ศ. 2374 ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2422

ผลงานสำคัญคือ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า รวมปรากฏการณ์หรือผลงานของเรื่องที่เป็นไฟฟ้า เข้ากับแม่เหล็ก

อันดับที่ 4 นีลส์ บอห์ร (Niels Bohr)

นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก เกิด พ.ศ. 2428 ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2505

ผลงานที่สำคัญคือ เป็นเจ้าของทฤษฎีแบบจำลอง ที่รู้จักเรียกกันว่า แบบจำลองอะตอมบอห์ร นีลส์ บอห์รมีบทบาทสำคัญใน โครงการสร้างระเบิดอะตอมลูกแรกของโลก คือโครงการแมนฮัตตัน แต่ภายหลัง เมื่อเห็นฤทธิ์เดชอันน่าสะพรึงกลัวของระเบิดนิวเคลียร์นีลส์ บอห์รก็ทุ่มเทชีวิตให้กับการรณรงค์เพื่อให้มี การนำเอาพลังงานิวเคลียร์มาใช้ทางสันติเท่านั้น

อันดับที่ 5 เวิร์นเนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (Werner Heisenberg)

นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน เกิดพ.ศ. 2444 ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2519

ผลงานที่สำคัญคือ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ขณะมีอายุเพียง 31 ปี เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีควอนตัม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความไม่แน่นอนที่มีชื่อของเขาอยู่ด้วยว่า Heisenberg uncertainty principle

อันดับที่ 6 กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo)

นักฟิสิกส์ชาวอิตาลี เกิด พ.ศ. 2107 ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2185

ผลงานที่สำคัญคือ ได้รับการยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์เด่นที่สุด ที่นำวิทยาศาสตร์โลกให้ก้าวเข้าสู่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ หลังจากที่วิทยาศาสตร์โลกติดอยู่กับบ่วงเหล็ก ของวิทยาศาสตร์ยุคเก่ามานานกว่าหนึ่งพันปี บ่วงเหล็กของทฤษฎีเกี่ยวกับ จักรวาลว่า โลกเป็นศูนย์กลางของจักร

อันดับที่ 7 ริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard Feynman)

นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน เกิด พ.ศ. 2459 ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2531

ผลงานที่สำคัญคือ ได้ชื่อเป็นนักฟิสิกส์อารมณ์ดี สอนฟิสิกส์ในระดับมหาวิทยาลัยที่ยาก ๆ ได้สนุกสนาน ทั้งๆ ที่เจาะลึก ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2508 จากผลงานเกี่ยวกับ quan-tum electrodynamics


อันดับที่ 8 พอล ดิแรก (Paul Dirac)

นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ เกิด พ.ศ. 2445 ถึงแก่ กรรมพ.ศ. 2527

ผลงานที่สำคัญคือ เป็นผู้ที่รวมทฤษฎีสัมพัทธภาพภาคพิเศษ (special theory of relativity) เข้ากับทฤษฎีควอนตัมได้สำเร็จตั้งแต่ พ.ศ. 2471 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2476 จาก ผลงานเชิงทฤษฎีที่พยากรณ์ว่า อนุภาคทุกชนิด ล้วนมีปฏิอนุภาคเป็นคู่ เริ่มต้นจากปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอน

อันดับที่ 9 เออร์วิน ชโรดิงเจอร์ (Erwin Schrodinger)

นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย เกิด พ.ศ. 2430 ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2504

ผลงานที่สำคัญคือ ติดอันดับสุดยอดนักฟิสิกส์โลกเท่ากับพอล ดิแรก คือ อันดับ 8 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2476 สำหรับผลงานมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทฤษฎีควอนตัม เจ้าของชื่อ สมการคลื่นชโรดิงเจอร์ ซึ่งเป็นสมการคลื่นควอนตัม มีความสำคัญต่อนักฟิสิกส์ยุคควอนตัม พอๆ กับสมการว่าด้วยการเคลื่อนที่ (F = ma) ของนิวตัน

อันดับที่ 10 เออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford)

นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ เกิด พ.ศ. 2414 ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2480

ผลงานที่สำคัญคือ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี พ.ศ. 2451 จากผลงานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี เป็นผู้ให้กำเนิดแบบจำลองอะตอมที่คล้ายระบบสุริยะ มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง (คล้ายดวงอาทิตย์) มี อิเล็กตรอนอยู่รอบนิวเคลียส แต่แบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ด เป็นแบบจำลองที่ยังไม่นำคุณสมบัติเชิงควอนตัมของอะตอมมาใช้ อิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบนิวเคลียสโดยยังไม่มีกรอบควบคุม ต้องรอนีลส์ บอหร์พัฒนาแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ด ให้มีคุณสมบัติเชิงควอนตัมด้วย คืออิเล็กตรอนจะโคจรอยู่รอบนิวเคลียสอย่างมี เสถียรภาพได้เฉพาะบางวิถี โคจรเท่านั้น

ขอขอบคุณ ที่มา ::: Sanook